Pravila in pogoji sodelovanja v akciji »Naj nasmeh«

Splošno

Prijave za sodelovanje v akciji, za fotografiranje za plakate, bodo potekale od 11.5.2017 do vključno 23.5.2017.

Izbor bo potekal interno, pod okriljem organizatorja.

 

Oba izbrana kandidata bosta razglašena v tednu po 29.5.2017 preko spletne strani Naj nasmeh in elektronske pošte oz. Facebook portala Naj nasmeh.

V kolikor se izbrani kandidat ne more udeležiti fotografiranja na termin določen s strani organizatorja, se izbere naslednje uvrščenega kandidata.

Prijave:

V akciji prijav lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali pa imajo tu stalno prebivališče. V akciji ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju akcije, kot tudi ne njihovi ožji sorodniki.

V akciji udeleženci sodelujejo tako, da na elektronski naslov najnasmeh@gmail.com pošljejo svojo fotografijo nasmejanega obraza (avtoportret ali portret), s pripisom, kaj jim pričara nasmeh na obraz in dodjo osebne podatke (ime, priimek, starost, naslov, elektronski naslov). Vsi prijavljeni prejmejo elektronsko pošto.

Izmed vseh prijavljenih se bo v ožji izbor uvrstilo 5 posameznikov/posameznic z najbolj simpatičnim nasmehom. Njihova imena bodo objavljena na spletni strani najnasmeh.si. Končni izbor bo narejen s strani štiričlanske komisije, skladno s pravili organizatorja in oseb, ki jih je ta določil. Odločitev je dokončna, kakršnakoli pritožba ali drug ugovor na odločitev ni možen.

Vsi izbrani bodo konec maja prepuščeni v roke profesionalnim maskerjem, stilistom in priznani fotografinji, njihove podobe – široko nasmejani portreti – pa bodo 6.6.2017 – 6.7.2017 objavljeni na veliki razstavi v centru Ljubljane, skupaj z desetimi znanimi Slovenci oz. ambasadorji akcije.

Med najbolj simpatičnimi nasmehi, ki so razstavljeni, bo množica preko Facebooka in emaila izbrala še ‘naj nasmeh’. Izbran bo tisti, ki bo prejel največje skupno število glasov.

Nagrade:

  • Nagrada po izboru enega izmed pokroviteljev

Nagrade bodo izražene v bruto znesku, od katerega organizator nagradnega razpisa obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku v primeru, da nagrada presega vrednost 42 EUR.

Vrednost nagrad v naravi določi organizator oz. izvajalec na podlagi primerljive tržne cene.

Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Obvestilo izbranim, nagrajencu in prevzem nagrad:

Izbrani posamezniki in končni nagrajenec bodo o izboru in terminu slikanja ter prevzemu nagrade obveščeni po elektronski pošti, ki jo bodo navedli ob prijavi. Organizator pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči vpisal in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen, nepopoln ali nedelujoč.

Nagrajenec mora organizatorju pred prevzemom nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

Nagrajenec lahko nagrade prevzame v roku, ki bo določen v obvestilu o podeljeni nagradi. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: e-naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade ali podatkov o davčni številki in nazivu pristojnega davčnega organa nagrajenca, se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji akcije oz. da je izbran v nasprotju s temi pravili ali
  • se tudi po obvestilu nagrajenc ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja

Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan pisno predložit organizatorju nagradne igre svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).

Organizator akcije bo skladno z veljavno davčno zakonodajo nagrajencu obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo davčnim organom.

Organizacija in izvedba:

Organizator akcije je Urshika za Mides design, d.o.o. (v tekstu organizator).

Izvajalec projekta je: Urška Košir – foto Urshika (v tekstu izvajalci).

Vsi sodelujoči v akcijii, dovolijo da bodo njihovi podatki – ime in priimek ter fotografija – javno objavljeni.

Vsi sodelujoči organizatorju akcije dovolijo pošiljanje e-novic in objavljanje novic v zvezi z akcijo na osebnih Facebook profilih.

Izvajalec ima pravico, da obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v akciji Naj nasmeh za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva ima po pogojih te nagradne igre organizator projekta navedena v točki 1. teh pravil. Sodelujoči v tej nagradni igri navedenemu podjetju dovoljujejo, za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: pošta, elektronska pošta, kratka mobilna sporočila in drugo. Navedene podatke lahko navedeno podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od navedenega podjetja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

Vsi osebni podatki udeležencev bodo s strani organizatorja in izvajalcev akcije varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.

Organizator in izvajalci akcije niso materialno, moralno ali kazensko odgovorni za kakršnekoli posledice ali morebitne stroške udeležencev, ki bi izhajale iz sodelovanja v akciji, iz nagrade ali koriščenja nagrade. Zmagovalec akcije lahko prejme nagrado le enkrat, termin koriščenja nagrade določi organizator. Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrado lahko izkoristi zgolj nagrajenec.

Zapisnik o poteku izbora in nagrajencu akcije se hrani pri organizatorju. Rezultati akcije so dokončni, pritožba nanje ni možna. Seznam izbranih bo objavljen na Facebook ter spletni strani organizatorja: www.urshika.eu in izvajalcev.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila akcije. V primeru spremembe, bo le ta vidna na strani organizatorja www.najnasmeh.si

Akcija poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.